Повече за насПредлагани продуктиПредлагани услугиПолезна информацияЗа контакти


Аварийно осветление | Директиви, Наредби и Стандарти

Експлозивна атмосфера

  Основни дефиниции:
 • Експлозивна атмосфера - това е смес от въздух с възпламеними вещества под формата на прах, газове, пари или аерозоли при атмосферни условия, в която след запалване започва разпространяване на горенето в неизразходваната смес.
 • Потенциално експлозивна атмосфера - това е атмосферата, която може да стане експлозивна, вследствие на местни и експлоатационни условия.
 • Опасно място – това е място, където може да възникне експлозивна атмосфера в такова количество, че да изисква специални предпазни мерки за осигуряване на безопасността и здравето на работещите, които могат да бъдат застрашени.
 • Неопасно място - това е място, където не се очаква да възникне експлозивна атмосфера в такова количество, че да изисква специални предпазни мерки за осигуряване на безопасността и здравето на работещите.

Опасните места се класифицират по зони на основата на честотата и продължителността на случаите на възникване на експлозивна атмосфера:

честотата продължителност
продължителност
за една година
опасни места
Непрекъснат Постоянно или за дълги периоди от време
>1000ч
Първостепенен От време на време при нормални производствени операции
10ч до 1000ч
Второстепенен При извънредни производствени операции и много рядко
0.1ч до 10ч

 
 • Зона 0 това е място, където експлозивна атмосфера, състояща се от смес на възпламеними вещества под формата на газове, пари или аерозоли и въздух, съществува постоянно или продължително време или възниква често.
 • Зона 1 това е място, където експлозивна атмосфера, състояща се от смес на възпламеними вещества под формата на газове, пари или аерозоли и въздух, е вероятно понякога да възникне при нормални условия на работа.
 • Зона 2 това е място, където експлозивна атмосфера, състояща се от смес на възпламеними вещества под формата на газове, пари или аерозоли и въздух, не е вероятно да възникне при нормални условия на работа, а ако възникне, това ще бъде само за кратко време.
 • Зона 20 това е място, където експлозивна атмосфера под формата на смес от диспергиран запалим прах и въздух съществува постоянно или продължително време или възниква често.
 • Зона 21 това е място, където експлозивна атмосфера под формата на смес от диспергиран запалим прах и въздух е вероятно понякога да възникне при нормални условия на работа.
 • Зона 22 това е място, където експлозивна атмосфера под формата на смес от диспергиран запалим прах и въздух не е вероятно да възникне при нормални условия на работа, а ако възникне, това ще бъде само за кратко време.

Директиви и наредби свързани с експлозивна атмосфера

Термина АТЕХ произлиза от френски „ATmospheres EXplosives”. Съществуват две ATEX директиви на Европейския Парламент и Съвета на Европа, които имат законов характер за всички държави в ЕС.

 • 94/9/EC (ATEX 95) Директива на Европейския Парламент и на Съвета на Европа от 23 Март 1994 г. за сближаване на законодателството на Страните-членки, отнасяща се до съоръжения и системи за защита, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера
 • 1999/92/EC (ATEX 137) Директива на Европейския Парламент и на Съвета на Европа от 28 Януари 2000 г. за мерките, целящи да защитят работещите, изложени на потенциален риск от работа в експлозивна среда
  Въз основа на ATEX директивите, Българското правителство е издало следните две наредби:
 • Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера
 • Наредба № 11 от 27 Декември 2004 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера

Стандарти свързани с експлозивна атмосфера

За пълен списък на стандартите погледнете страницата Директиви, Наредби и Стандарти.

Накратко най-важните законови положения важащи за работодателите са:

 • Работодателят e задължен да класифицира местата, където може да възникне експлозивна атмосфера, по опасни зони.
 • Съответните съоръжения и системи за защита, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера (опасни зони), трябва задължително да имат ATEX сертификат, като електросъоръженията и системите за защита са класифицирани в групи I и II и съответно в категории M1, M2 and 1, 2 и 3.
 • Работните места, съдържащи в себе си места, където може да възникне експлозивна атмосфера и които влизат в експлоатация след 31.ХII.2005 г., трябва да са в съответствие с изискванията на съответната наредба.
 • Работните места, съдържащи в себе си места, където може да възникне експлозивна атмосфера и които са в експлоатация преди 31.ХII.2005 г., трябва да се преведат в съответствие с изискванията на наредбата в срок до 31.ХII.2007 г.

Как да изберете съоръженията от II група?

В съответствие на зоните трябва да бъде използвано оборудване от следните категории, при условие че то е подходящо съответно за газове, пари, аерозоли и/или прах или праховъздушни смеси:

 • в зона 0 или зона 20 - оборудване категория 1;
 • в зона 1 или зона 21 - оборудване категория 1 или категория 2;
 • в зона 2 или зона 22 - оборудване категория 1, категория 2,
  или категория 3.

Маркировката на съоръженията трябва да съдържа буквата G за експлозивна смес на въздух с газове, пари или аерозол, и/или буквата D за експлозивна смес на въздух с прах. Други данни от значение за безопасното използване на съоръженията са характеристиките на възпламеняването, температурната класификация и други.
Посетете корпоративния сайт на нашите партньори

Посетете корпоративния сайт на нашите партньори

Посетете корпоративния сайт на нашите партньори

Посетете корпоративния сайт на нашите партньори

Посетете корпоративния сайт на нашите партньори

Посетете корпоративния сайт на нашите партньори

Посетете корпоративния сайт на нашите партньори

Посетете корпоративния сайт на нашите партньори

Посетете корпоративния сайт на нашите партньори

© Copyright Elnet 2005